UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj. x
tel/fax 13 46 45 810 | Kontakt

Ogłoszenia

Km 734/15 II Licytacja nieruchomościKm 734/15 II Licytacja nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Lesku Przemysław Kubica  zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04-12-2018 r. o godz 09:00 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku  odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
nieruchomości: udział w wysokości 1087/1097 w nieruchomości PS-Pastwiska trwałe położone na działce 78 w miejscowości Kalnica gm. Cisna o pow. 10,97 ha   położonej w miejscowości: 38-607 Kalnica, której księgę wieczystą prowadzi: SĄD REJONOWY LESKO IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 2 007 567,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 1 338 378,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 200 756,70 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu lub na konto Komornika Sądowego Alior Bank SA-13 1060 0076 0000 3380 0009 1136.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. W tych też dniach można oglądać operat szacunkowy tej nieruchomości, który znajduje się w Sądzie wraz z aktami  sprawy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Przemysław KubicaJezeli chcesz otrzymywac powiadomienia o aktualnych ogłoszeniech wypełnij formularz kontaktowy w treści wipsując TAK.