UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj. x

Obwieszczenia

Otrzymuj automatyczne powiadomienia o licytacjach

Km 734/15 I Licytacja nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Przemysław Kubica  zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21.06.2022 r. o godz 09:30 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku  odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości:
1. działka 87 położonej w miejscowości: 38-607 Kalnica, której księgę wieczystą prowadzi: SĄD REJONOWY LESKO IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH nr KW KS1E/00021320/9.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 475 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 356 250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 47 500,00 zł.
Działka 87 położona w miejscowości Kalnica gmina Cisna - umiejscowiona jest sąsiedztwie
pojedynczej zabudowy jednorodzinnej, usługowo-pensjonatowej, letniskowej oraz obszarów
odłogowanych, uprawianych rolniczo, zakrzewionych i zadrzewionych, a także lasów. Działka o
pow. 10,3539 ha, kształt nieforemny, o nieregularnym przebiegu granic, jednakże dający
możliwość dobrego zagospodarowania. Teren nierówny, pofałdowany. Dojazd możliwy poprzez
działki przyległe. Grunt poprzecinany drzewostanem mieszanym o niskiej jakości, głównej
świerkiem, jodłą, brzozą, bukiem, jaworem. Klasa bonitacyjna V (Lzr-Ps IV). Lokalizacja dobra
w odniesieniu do terenów siedliskowych.
2. działka 55/2 położona w miejscowości: 38-607 Kalnica, której księgę wieczystą prowadzi: SĄD REJONOWY LESKO IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH nr KW KS1E/00021320/9.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 700,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 525,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 70,00 zł.
Działka 55/2 położona w miesjcowości Kalnica gmina Cisna - umiejscowiona jest sąsiedztwie
pojedynczej zabudowy jednorodzinnej, usługowo-pensjonatowej, letniskowej oraz obszarów odłogowanych, uprawianych rolniczo, zakrzewionych i zadrzewionych, a także lasów. Działka o pow. 0,0258 ha, kształt nieforemny, o nieregularnym przebiegu granic utrudniających możliwość dobrego zagospodarowania. Teren nierówny, pofałdowany. Dojazd możliwy drogą gruntową nieutwardzoną. Południowo-wschodnią granicę wyznacza ciek wodny. Grunt porośnięty trawami, znacznie zakrzewiony i zadrzewiony drzewostanem mieszanym niskiej jakości, głównie wierzbą, olchą. Klasa bonitacyjna IV (Ps IV). Lokalizacja dobra w odniesieniu do terenów siedliskowych.


Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu lub na konto Komornika Sądowego Bank Nowy BFG S.A. Oddział w Lesku-58 8642 1012 2003 1218 4783 0001
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. W tych też dniach można oglądać operat szacunkowy tej nieruchomości, który znajduje się w Sądzie wraz z aktami  sprawy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Przemysław Kubica


Powrót do listy obwieszczen