UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj. x
tel/fax 13 46 45 810 | Kontakt

Informacje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Przemysław Kubica jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym w Lesku

Do zakresu jego działania należy zgodnie z Ustawą o Komornikach Sądowych z dnia 22 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 771, 1443,1669 z późn. zm.)

 1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.2));
 2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 3. wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
 4. wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Poza tym komornik ma prawo:

 1. na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
 2. sporządza protokół stanu faktycznego;
 3. na wniosek organizatora licytacji – sprawować urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Czynności egzekucyjne wykonywane są na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, a także na podstawie ustaw szczególnych i rozporządzeń wykonawczych.

Wierzyciel aby wszcząć egzekucję sądową u Komornika sądowego musi złożyć pisemnie wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lesku Przemysław Kubica prowadzi następujące rodzaje egzekucji:

 • egzekucja z wierzytelności
 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę
 • egzekucja z rachunku bankowego
 • egzekucja z ruchomości (samochody, sprzęt rtv agd, biżuteria, itp.)
 • egzekucja z nieruchomości położonych na terenie powiatów leskiego i bieszczadzkiego
 • egzekucja z praw majątkowych
 • egzekucja z papierów wartościowych
 • egzekucja ze znaku towarowego
 • egzekucja z praw autorskich materialnych
 • egzekucja z patentu
 • egzekucja z prawa własności przemysłowej
 • egzekucja z domeny internetowej
 • egzekucja z odmian roślin
 • egzekucja praw niemajątkowych (eksmisja, wprowadzenie w posiadanie, itp.)
 • sprawy nieegzekucyjne - spis inwentarza, protokół stanu faktycznego