UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj. x
tel/fax 13 46 45 810 | Kontakt

Informacje

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji ( tekst jednolity Dz.U. nr 167, poz. 1191 z 2006 r. z pózn. zmianami).

Do zakresu jego działania należy zgodnie z ustawą:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Poza tym komornik ma prawo:

 • doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
 • na wniosek organizatora licytacji - sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Czynności egzekucyjne wykonywane są na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, a także na podstawie ustaw szczególnych i rozporządzeń wykonawczych.

Wierzyciel aby wszcząć egzekucję sądową u Komornika sądowego musi złożyć pisemnie wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lesku Przemysław Kubica prowadzi następujące rodzaje egzekucji:

 • egzekucja z wierzytelności
 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę
 • egzekucja z rachunku bankowego
 • egzekucja z ruchomości (samochody, sprzęt rtv agd, biżuteria, itp.)
 • egzekucja z nieruchomości położonych na terenie powiatów leskiego i bieszczadzkiego
 • egzekucja z praw majątkowych
 • egzekucja z papierów wartościowych
 • egzekucja ze znaku towarowego
 • egzekucja z praw autorskich materialnych
 • egzekucja z patentu
 • egzekucja z prawa własności przemysłowej
 • egzekucja z domeny internetowej
 • egzekucja z odmian roślin
 • egzekucja praw niemajątkowych (eksmisja, wprowadzenie w posiadanie, spis inwentarza, itp.)