UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj. x

Informacje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Przemysław Kubica prowadzący Kancelarię Komorniczą nr II w Lesku jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym w Lesku.

Do zakresu jego działania należy zgodnie z Ustawą o Komornikach Sądowych z dnia 22 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 771, 1443,1669 z późn. zm.):

 1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym,
 2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 3. wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
 4. na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd doręczanie bezpośrednio adresatowi zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych
 5. sporządzanie protokołu stanu faktycznego;
 6. na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowegi nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego u Komornika sądowego konieczne jest złożenie nieprzedawnionego tytułu wykonawczego wraz z wnioskiem egzekucyjnym.

Elektroniczne Nakazy Zapłaty wydane przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny (e-sąd) należy składać na nr ID: 2134.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771, 1443,1669 z późn. zm.), wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie (Województwo Podkarpackie) obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w:

Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku, Sanoku,

Jarosławiu, Lubaczowie, Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach,

Rzeszowie, Strzyżowie, Kolbuszowej, Mielcu, Nisku, Stalowej Woli, Tarnobrzegu

W sprawach:

 • o egzekucję z nieruchomości;
 • o wydanie nieruchomości;
 • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
 • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
wierzyciel ma prawo wyboru komornika w ramach rewiru komorniczego. Lista miejscowości objętych rewirem komorniczym dostępnym tutaj.

Na podstawie art. 1081 § 1 kpc Jeżeli egzekucja dotyczy alimentów lub renty mającej charakter alimentów, wniosek o wszczęcie egzekucji można zgłosić również do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela. Egzekucja może być prowadzona przez tutejszą kancelarię w stosunku do dłużników na terenie całego kraju.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Przemysław Kubica prowadzi następujące rodzaje egzekucji:

 • egzekucja z nieruchomości położonych na terenie powiatów leskiego i bieszczadzkiego (właściwość Sądu Rejonowego w Lesku)
 • egzekucja z wierzytelności;
 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę;
 • egzekucja z rachunku bankowego;
 • egzekucja z ruchomości (samochody, sprzęt rtv agd, biżuteria, itp.);
 • egzekucja z praw majątkowych;
 • egzekucja z papierów wartościowych;
 • egzekucja ze znaku towarowego;
 • egzekucja z praw autorskich materialnych;
 • egzekucja z patentu;
 • egzekucja z prawa własności przemysłowej;
 • egzekucja z domeny internetowej;
 • egzekucja z odmian roślin;
 • egzekucja praw niemajątkowych (eksmisja, wprowadzenie w posiadanie);
 • sprawy nieegzekucyjne - spis inwentarza, protokół stanu faktycznego.

Kancelaria ma dostęp do:

 • elektronicznej bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK 2.0);
  CEPIK
 • e-sądu (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze);
  e-Sąd
 • do systemu OGNIVO - wyszukiwanie rachunków bankowych dłużników;
  OGNIVO
 • elektronicznej bazy ZUS;
  ZUS
 • ewidencji ludności MSW - system PESEL;
  CDP
 • ewidencji Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
  CIDG
 • ewidencji Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.
  CBDKW

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lesku Przemysława Kubicy Kancelaria Komornicza nr II w Lesku

Administratorem danych osobowych jest:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Przemysław Kubica
pl. Pułaskiego 1
38-600 Lesko

Imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych: Roman Kwieciński
e-mail:

Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
e-mail:
tel.: 13 46 45 810
adres: pl. Pułaskiego 1, 38-600 Lesko

Przetwarzanie przez komornika sądowego pozyskanych danych osobowych dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia tym samym dyrektywy 95/46/WE (dalej zwaną: rozporządzenie 2016/679) w celu wypełnienia obowiązku wykonania przez komornika sądowego zadań powierzonych ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771, 1443,1669 z późn. zm.) dalej zwaną uks oraz Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, 1469,1495, 1649, 1655,1798, 1802, 1818,2070, 2089, 2128.z późn. zm.) dalej zwaną kpc.
Przetwarzane dane osobowe uczestników postępowania obejmują dane identyfikacyjne (imiona, nazwiska, numery NIP, REGON, PESEL i pozostałe identyfikatory) oraz dane kontaktowe (adresy korespondencyjne, adresy poczty e-mail, numery telefonów i pozostałe dane kontaktowe), zaś w odniesieniu do dłużników także dane dotyczące składników ich majątku.
Odbiorcami pozyskiwanych i przetwarzanych danych osobowych są strony i uczestnicy postępowań egzekucyjnych i nieegzekucyjnych na podstawie uks i kpc.
Dane przechowywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 27 grudnia 2018 r w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz. U. 2018 poz. 2408).
Zawiadamia się, że prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), przysługuje jedynie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie wyrażonej wcześniej zgody. z uwagi na treść art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych o ile służy to realizacji obowiązków powierzonych przez uks oraz kpc i jest niezbędne dla prowadzonej egzekucji, Komornik nie przekazuje informacji o których o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679. w innych wypadkach osobie, której przetwarzane dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od Komornika dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przeniesienia danych.
Podanie danych osobowych na potrzeby prowadzonych postępowań egzekucyjnych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 801(1) kpc przewidującego obowiązek złożenia przez dłużnika wykazu majątku pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz z art. 761 kpc, zgodnie z którym organ egzekucyjny może zasięgać informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji oraz zażądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień. Od wykonania żądania z art. 761 kpc można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów kpc można odmówić przedstawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie. Zgodnie z art. 762 kpc za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 kpc albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być ukarana przez organ egzekucyjny grzywną do dwóch tysięcy złotych.
Administrator nie ma zamiaru przekazywać pozyskanych danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia 2016/679.
Organem nadzorczym do którego możliwe jest składanie skarg w związku z przetwarzaniem w prowadzonej kancelarii danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.